TÜR Belgesi; Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgedir.

TÜR Belgesi ihalelerde iş bitirme/deneyim belgesi yerine geçmektedir.

Hayır. TÜR Belgesini ihalelerde iş bitirme belgenizin olmadığı durumda kullanabilirsiniz.

Hayır. Kamu destekli veya özkaynaklı bir Ar-Ge projesi tamamlamadan TÜR Belgesi alamazsınız.

Hayır. Aldığınız desteğin türü Ar-Ge desteği olmalıdır.

TÜR Belgesi ürünün piyasaya arz tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

Hayır. TÜR Belgesi ihalelerde sadece iş bitirme/deneyim belgesi yerine kullanılan bir belgedir.

Evet. TÜR Belgesi, proje sonucunda gerçekleştirilen/ortaya çıkan her bir ürün/hizmet için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Hayır. TÜR Belgesi almanız için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

Başvuru sadece portal üzerinden işletme adına temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından elektronik imzayla yapılır. Bakanlık uzmanı tarafından ön inceleme yapılır. Eksiklik varsa yine portal üzerinden başvuru sahibine bildirilir. Eksikliklerin tamamlanmasının ardından portal üzerinde e-imzalı TÜR Belgesi oluşturulur ve başvuru sahibi tarafından “pdf” formatındaki belge indirilerek kullanılabilir. Ayrıca resmi yazıyla basılı belge gönderilmez.

Proje Bitirme Belgesi: Projeyi destekleyen kurumdan alınacak, projenin başarı ile tamamlandığını gösteren belge.

Yerli Malı Belgesi: (Hizmetler için istenmez.) Yerli Malı Tebliği’ne göre Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenir.

Özkaynaklı proje başvuruları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) iletilir. TÜBİTAK tarafından görevlendirilen hakemler tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporlara göre Bakanlık tarafından işlem yapılır.